Möt Ann-Christine Wennergren och Caroline Nagy. Forskarna berättar om sina forskningsresultat och lärdomar av handledningssamtal och ämnesspecifikt fokus för respons vid användning av MOSO vid Högskolan i Halmstad.

Ann-Christine WennergrenDocent i pedagogik, Högskolan i Halmstad.

Ann-Christine forskar om redskap och strukturer för skolutveckling i samverkan med förskolor, skolor och kommuner. Mer specifikt handlar forskningen om hur lärare tillsammans kan utveckla undervisning som utgår från elevernas behov. Ann-Christine ledde försöksverksamheten om övningsskolor vid Högskolan i Halmstad.
Caroline Nagy Fil. lic. i pedagogiskt arbete, Högskolan i Halmstad
Caroline har med sin forskning undersökt progression i matematikundervisningen. Med ett särskilt intresse inom området ämnesdidaktisk respons har hon deltagit i försöksverksamheten om övningsskolor och utvecklat arbetet med observationsbaserad handledning vid högskolan i Halmstad.

Mellan åren 2014 och 2019 pågick regeringens försöksverksamhet med övningsskolor i samverkan med Högskolan i Halmstad. Syftet var att öka kvaliteten och likvärdigheten i studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Ann-Christine Wennergren ledde arbetet tillsammans med kollegorna på högskolan, däribland Caroline Nagy. De har båda arbetat med både genomföring och utvärdering av den så kallade Halmstadmodellen.

Modellen kom slutligen att utgå från tre hörnstenar. Detta innebar en tydlig lokal organisering av VFUverksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) och  lokala seminarier på lärarstudentens övningsskola – en form av kollegialt lärande vilket innebar att studenterna skulle analysera egen undervisning som baserades på digitala observationsunderlag och bearbetades i grupp. Tanken var att få till stånd en tydlig integrering av teori och praktik i den högskoleförlagda utbildningen (HFU). En viktig grundtanke i hela arbetet har varit just helhetsbilden för kvalitet och likvärdighet. Utvärdering av försöksverksamhet finns att läsa här.

Även om utvärderingen nu är klar lever Halmstadmodellen kvar på Högskolan i Halmstad och är idag en integrerad del av hela lärarutbildningen. Kvalitativa handledningssamtal och ämnesspecifikt fokus för respons är viktiga delar för att stärka studenternas professionsutveckling och handledarnas kompetensutveckling. Läs mer här.

Möt Ann-Christine och Caroline på webinaret

8 december kl 15.00-16.00